Permakultur

Vad är permakultur och hur jobbar vi med det?


Permakulturens handlar om att lägga märke till skogens sätt att växa och dra kopplingar till hur vi kan lära oss och utveckla system som stämmer överens med hur det är tänkt i naturen.  När man tänker närmare på det så är det inte svårt att förstå att det finns många fördelar med att efterlikna naturen för vi är ju alla en del av den och vi är beroende av den för vår överlevnad.


Permakulturen sätter ord på det vi egentligen redan ser, men som blir mer självklart när vi observerar. Permakultur är ett slags designverktyg som används för att planera mänskliga aktiviteter bättre, för att tänka igenom energi-flöden och med att bygga upp energin på en plats.

Inom permakulturen bygger man sina lösningar på tre etiska grunder vilka är omsorgen om människorna, omsorg om naturen och rättvis fördelning.

Inom permakulturen så använder man principer för att visa hur det fungerar i naturen och principerna kan liknas vid en slags verktygslåda att ha med sig i sin planering och genomföring av allting egentligen.

 

Vi utgår från permakulturprinciperna när vi planerar våra system. Det är ett designverktyg som kan användas i allt från odling till stadsplanering. Detta verktyg bygger på några grundläggande etiska värderingar, nämligen omsorg om jorden, omsorg om människor och rättvis fördelning av resurser. Genom att använda permakultur när vi ska planera något ser vi till att vi tar med helheten i beräkningen samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för att det vi planerar blir långsiktigt hållbart.

 


I själva designprocessen använder vi ett antal designprinciper som är ledande för att kunna skapa verkligen hållbara system. De mest sprida är David Holmgrens designprinciper, inspirerade av hur ekosystem i naturen fungerar.


Alla permakulturprinciper har varit viktiga för oss och visar sig återkommande i allt vi gör och hur vi tänker. Principerna är en del av oss, och därmed av hela vår verksamhet. Detta har så klart också påverkat våra metoder, vi har till exempel etablerat de flesta av våra bäddar utan att gräva, skött all odling manuellt och utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Vi hämtar hästgödsel från en granne som sakta bygger upp våra jordar. Man kan säga att vi anpassar oss till den situation och den värld vi lever i och vi tror att vår strävan mot ett hållbart samhälle kommer att visa sig på många olika sätt på lång sikt.

Vi använder våra resurser sparsamt i allt vi gör. Vi återanvänder mycket material och försöker minska vårt avfall så mycket det bara går. Vi har långsiktiga ambitioner att bli hållbara i vår livsstil och i de system som vi skapar. Vi vill verka uppbyggande för de ekosystem vi har runt oss och vi utnyttjar platsens unika förutsättningar för detta.

 

Ett planeringsverktyg har använts vid utformningen av gården och går ut på, att det som behöver mest uppmärksamhet placeras närmast gårdens mittpunkt för mänsklig aktivitet (bostadshuset). Härmed sparas arbete och energi, och intensivt odlade områden blir bättre sköta, för de blir mer beaktande. Detta låter kanske självklart men vi läste någonstans att permakultur kan beskrivas som sunt förnuft satt i system.

Våra zoner på gården delas in på följande sätt:

Zon 0 bostadshuset med växthuset och utekök.


Zon 1 Intensivt odlade områden som köksträdgården har vi medvetet placerat där eftersom den kräver mer uppmärksamhet och skötsel. Känsliga växter och spaljerad frukt. Organiskt material tillförs från zon 2 till zon 1. Delar av skogsträdgården finns också i zon 1 och de bäddar i skogsträdgården som växer närmast har mer fleråriga grönsaker som också behöver mer omsorg.


Zon 2 är relativt intensivt odlat område som skogsträdgården. Växthus 2, verkstad, förråd, magasinering, vedbod finns också i zon 2. Även alléodling planeras in i zon 2 och däremellan kommer ettåriga växter att odlas. Ett större växthus planeras också placeras i zon 2, bredvid alléodling.


Zon 3 är odlingsmark där vi slår hö och efterbetar, dammar där vi odlar tåliga frukt- och nötträd utan beskärning. Vid dammar finns bad, fiskodling och planerad camping.


Zon 4 Åker och betesmark.


Zon 5 Skogsmark med ädellövskog och extensivt bete.


Zon 6 Mossodling och svårtillgänglig vild natur. Vilda djur och växter prioterar högre än produktion för människan. Området främjar natur och biodiversitet.

Skogsträdgården som är placerad i zon 1 & 2  är det system som tydligast kan kopplas till skogens sätt att växa. Liksom skogen är skogsträdgården ett slutet system med lite inputs utifrån. Inga näringsämnen läcker ut eftersom jorden hålls täckt med marktäckande växter. Vi undviker jordbearbetning och täcker jorden med tex kartong vid behov av att utrota rotogräs som kvickrot.


För att skydda skogsträdgården från den förhärskande vindriktning (SV) planterades två vindskydd. Där har vi valt träd och buskar som har flera funktioner bl.a. fläder, havtorn, hagtorn och hassel som ger både skydd och skörd. Nederst på sluttningen utnyttjar vi mikroklimatet och den lä som uppstår från vindskyddet. Där nere har vi värmekrävande träd och buskar och en damm som utnyttjas från flera håll. I Skogsträdgården används ingen gödsel förutom till några av bäddarna i zon 1 som har mer krävande fleråriga grönsaker som sparris och strutbräcken. I de allra flesta bäddarna har vi placerat ut kvävefixerande träd som havtorn, klibbal och sibirisk ärtbuske som försörjer sina grannar med kväve.

 

Skogsträdgården har många olika karaktärer och former och en del av skogsträdgården ligger i zon 1, med fleråriga grönsaker som kräver mer skötsel. En annan funktion för skogsträdgården i zon 1 är att vi ville ha en tillgänglig samlingsplats för matlagning och lek. De delar av skogsträdgården som kräver mindre tillsyn (zon 2) odlas mindre ätbara perenner och mer blommor.

 

Vi har tagit hänsyn till familjens behov i valet av vad som växer i skogsträdgården och planterat de träd och buskar som har bär, frukt och nötter som vi uppskattar. Förutom marktäckande och fleråriga grönsaker har vi planterat medicinalväxter och blommor i skogsträdgårdens lägre skikt. Vi har många olika sorter i vårt marktäckande lager för att öka mångfalden, samarbetet dem emellan och för att gynna insektslivet. Vi väljer också växter med nyttiga kopplingar – ett elements output blir input till ett annat, så att våra system utnyttjar varje resurs så bra det går. Vår skogsträdgård är en visningsträdgård men är också designad att möta de behov som finns hos deltagare med psykisk ohälsa i naturunderstödd rehabilitering.