Vår permakulturdesign

GÅRDEN BERGSNÄS PERMAKULTUR-DESIGN


En permakulturdesign kan se ut på många olika sätt. En del ritar kartorna helt för hand. 

Andra använder flygfoto som man sedan redigerar i något datorprogram.

Vi har använt oss av Sketchup Make 2017 för att skapa våra kartor.

BASKARTA INÄGOMARK


Baskartan är i princip självförklarande.

Sociala ytor är ytor som vi använder för olika aktiviteter, såsom grillning, lekar och bad.

SEKTORSKARTA INÄGOMARK


Sektorskartan visar vinden förhärskande riktningar och solens upp- och negång samt riktning under året.


Dessa faktorer är viktiga att känna till och ta hänsyn till när man lägger upp sin design. På så vis kan man skapa tillräckliga vindskydd och placera känsliga växter i bra mikroklimat.

ZONKARTAN


Våran zonkarta visar våra röreslemönster. Denna versionen visar hur vi rör oss under sommarhalvåret. Zon 1 är den mest röresleintensiva, zon 2 är platser som vi oftast rör oss på dagligen. Zon 3 är platser som vi besöker varje vecka, zon 4 platser som vi vistas på någon eller några gånger per månad och zon 5 är platser som vi sällan vistas på.

BASKARTA FÖR HELA FASTIGHETEN


För att skapa en komplett permakulturdesign behöver man se det från helheten ner till detaljerna. Här är en översiktskarta där man ser hela byn Hjärpalyckan.